کیسه زباله بنددار بزرگ

موجود
: 65 *80
: بزرگ
: 0کیلوگرم
:

تعداد : 15 عدد   

آسان مصرف 

تهیه شده ازمواد نو و 100 درصد تجزیه پذیر.

زشقف