کیسه زباله بنددار کوچک

موجود
: 50 *60
: کوچک
: 0کیلوگرم
:

۲۵ عدد 

آسان مصرف 

تهیه شده از مواد نو و ۱۰۰ درصد تجزیه پذیر.

زشقف