دانستنی ها کیسه فریزر چسبی

۱۰۰ عدد 

آسان مصرف

قایلیت نصب بر روی سطوح